Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Nếu Eraweb tăng phí dịch vụ trong tương lai, tôi có phải trả thêm tiền không?

Nếu Eraweb tăng phí dịch vụ trong tương lai, tôi có phải trả thêm tiền không?

18-03-2019 | 17:22:13

Phí dịch vụ có thể thay đổi và sẽ được thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước ngày hiệu lực. Phí dịch vụ mới chỉ áp dụng đối với khách hàng đăng ký mới hoặc khách hàng cũ của kỳ thanh toán tiếp theo. Vì vậy, bạn sẽ không phải trả thêm tiền trong thời gian hiệu lực của hợp đồng. Nếu hết thời gian hiệu lực của hợp đồng cũ, bạn sẽ phải gia hạn với mức phí dịch vụ mới.

Bạn có thể ký hợp đồng dài hạn để không phải trả thêm tiền nếu phí dịch vụ tăng cao trong tương lai.