Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Làm thế nào để thanh toán phí hỗ trợ?

Làm thế nào để thanh toán phí hỗ trợ?

18-03-2019 | 17:21:42

Phí hỗ trợ được thanh toán trước khi bắt đầu hỗ trợ. Số tiền thanh toán sẽ được ghi nhận trong quỹ tiền của tài khoản, mỗi lần thanh toán tối thiểu là số tiền tương ứng với 8 giờ hỗ trợ.

Thanh toán phí hỗ trợ giống như thanh toán phí dịch vụ, vui lòng xem tại Hướng dẫn thanh toán dịch vụ.